Privacyverklaring

Privacyverklaring

Mirella Reiche, gevestigd aan Olympia 23 3971 NK Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mirellareiche.com Olympia 23 3971 NK Driebergen +31 6 16152982
Mirella Reiche is de Functionaris Gegevensbescherming van Mirella Reiche.
Zij is te bereiken via mirellareiche@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-IBAN

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
Ik, Mirella Reiche, verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van jouw betaling
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
-Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
-Om diensten bij je af te leveren
-Het voldoen aan een wettelijke plicht zoals gegevens die nodig zijn voor  belastingaangifte

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-Voor- en achternaam, 5 jaar, wettelijk
-Adresgegevens, 5 jaar, wettelijk
-Telefoonnummer, 5 jaar, wettelijk
-E-mailadres, 5 jaar, wettelijk
-IBAN, 5 jaar, wettelijk

Overige gegevens worden verwijderd binnen een jaar na beëindiging van opdracht/ lesovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, (boekhouder en website) heb ik de privacyverklaring gecontroleerd en vastgesteld dat die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen.Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mirella Reiche, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens en/of overdracht daarvan, en/of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hiervoor genoemde Functionaris Gegevensbescherming.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Mirella Reiche wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mirellareiche@gmail.com

Mei 2018